Viết bởi: admin, ngày 25/01/2018

Thực hiện hướng dẫn số: 41-HĐ/BTGTU ngày 29/11/2017 của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy và kế hoạch sô 5-KĐUK ngày 30/11/2017 của Ban thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định " về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng"

Hôm nay Công ty TNHH lâm nghiệp Quy Nhơn tiến hành tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng

 

TIN TỨC MỚI HƠN:

TIN TỨC SỰ KIỆN